Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Zdrowie i bezpieczeństwo

w podróży.

Hipotermia – nie tylko dla polarników

Hipo­ter­mia, czyli uogól­nione wychło­dze­nie orga­ni­zmu przy­tra­fić się może nie tylko w podróży na bie­gun. Więk­szość z nas doświad­czyła jej choćby raz w życiu, a już na pewno zetknęli się z nią Ci spo­śród Czy­tel­ni­ków, któ­rym przy­da­rzyło się trząść z zimna.
Czytaj więcej

Malaria – fakty i mity

Malaria wciąż zbiera swoje żniwo, również wśród polskich turystów. Omawiamy tutaj kilka krążących w podróżniczym środowisku opinii, zasłyszanych w rozmowach, na Ogólnopolskim Spotkaniu Obieżyświatów, Trampów i Turystów, w podróży, a także występujących na forach internetowych oraz w korespondencji p...
Czytaj więcej

„Te, co ska­czą i fru­wają”, czyli nie­bez­pieczne zwie­rzęta w podróży

Nie­bez­pieczne zwie­rzęta, z jakimi można spo­tkać się w podróży, to wbrew pozo­rom nie tylko dra­pież­niki i gro­żące tru­ci­zną gady. Pow­szech­nym i jed­no­cze­śnie poważ­nym zagro­że­niem dla glob­tro­te­rów są znacz­nie mniejsi przed­sta­wi­ciele świata zwie­rzę­cego – owady i klesz­cze.
Czytaj więcej