Regulamin

Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

Właścicielem Serwisu jest PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie.

Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu egzotyka.tv jest PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Właścicielem serwisu internetowego www.egzotyka.tv jest Prestige Tours & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-034), ul. Lubicz 3 lok. 212, NIP 6762326890, REGON 120294017, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000260339.

Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji imprez turystycznych poprzez system rezerwacji internetowej egzotyka.tv. Rezerwacja lub zakup wycieczki może nastąpić w Biurze Prestige Tours & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-034), ul. Lubicz 3 lok. 212 lub drogą telefoniczną pod numerami: +48 12 633 04 60, +48 600 912 900. Opublikowane na stronie internetowej egzotyka.tv materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2. Zasady korzystania z portalu

Korzystając z portalu egzotyka.tv zgadzają się Państwo z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z portalu egzotyka.tv.

Klient korzysta z portalu egzotyka.tv  tylko we własnym imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

Wysyłanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez odpowiedniego pełnomocnictwa jest  zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rezerwacja imprezy turystycznej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, muszą zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W sytuacji gdy nastąpi niezgodność danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

§ 3. Zawarcie umowy

Rezerwacja imprezy turystycznej wygląda następująco:

Na stronach egzotyka.tv zostają przedstawione oferty turystyczne zawierające dokładny program, świadczenia oraz koszty imprezy.

Po zapoznaniu się i wyborze interesującej dla Państwa oferty istnieje możliwość dokonania wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając "Rezerwuj"), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio w biurze podróży PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. pod nr +48 12 633 04 60, +48 600 912 900.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub po kontakcie telefonicznym pracownik biura PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. sprawdzi dostępność miejsc dla wybranej wycieczki.

Po potwierdzeniu dostępności miejsc przesyłamy do Państwa e-mailem lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę, Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie oraz Warunki Ubezpieczenia).

Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany na umowie numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym.

Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

Pracownik biura PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o., aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Państwa o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej.

§ 4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prestige Tours & Incentive sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-034), ul. Lubicz 3/212, e-mail: ad@prestigetours.pl

 2. W sprawach związanych z danymi Klienta proszę kontaktować się wysyłając maila na adres: e-mail ad@prestigetours.pl

 3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zawierania umów na podstawie świadomej, dobrowolnej, odwołanej zgody na przetwarzanie danych osobowych

 4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy stronom trzecim w celu prawidłowej realizacji usług. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się pod adresem email: ad@prestigetours.pl

 5. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartych umów, nie dłużej jak 10 lat do momentu wprowadzenia ich do systemu danych.

 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 8. Klient ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie Urzędu Prezesa Ochrony danych Osobowych).

 10. Administrator informuje także o ewentualnym zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 11. Brak wyrażenia zgody na podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie usługi.

 12. Podawane dane osobowe są przekazywane w sposób dobrowolny i świadomy.

§ 5. Cena imprezy turystycznej

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Imprezę w ratach określonych w Umowie terminach płatności i wysokości. Cena Imprezy jest wyrażona w USD, EURO lub PLN i jest płatna w wysokości i walucie wskazanej w Umowie. W przypadku odwołania Imprezy zwrot ceny dokonywany jest w kwocie nominalnej w walucie wpłaconej przez Klienta.

 2. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności za Imprezę może spowodować rozwiązanie Umowy, po uprzednim wezwaniu Klienta do uregulowania płatności i stanowi podstawę do obciążenia Klienta kosztami anulacji na zasadach przewidzianych w rozdziale VII.

§ 6. Zmiana rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez adres  e-mail: office@prestigetours.pl podając nazwisko i numer rezerwacji, jak również przez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 12 633 04 60, +48 600 912 900.

§ 7. Anulowanie rezerwacji

Klient ma prawo do rezygnacji z Imprezy. Z datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. mógł zapoznać się z treścią pisemnej rezygnacji.

W przypadku rezygnacji przez Klienta w Imprezie lub usłudze turystycznej z przyczyn nieleżących po stronie PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o., (jak np.: odmowa wydania paszportu, wizy, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenie granicy przez służby graniczne) Organizator jest uprawniony do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów w związku z przygotowaniem do zorganizowania Imprezy turystycznej. Wysokość kosztów potrąceń zależy od terminu zgłoszenia rezygnacji i Imprezy. Poniżej przedstawione są koszty potrąceń obliczone na podstawie historycznej analizy typowych imprez turystycznych.

 1. Imprezy turystyczne zagraniczne:

 • 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie powyżej 125 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 • 20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 124 do 95 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 • 30% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 94 do 65 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 • 40% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 64 do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 • 70% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 44 do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 • 80% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 34 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 • 90% ceny imprezy w przypadku rezygnacji poniżej 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

 1. Imprezy turystyczne w Polsce

 • 100% ceny. Oferty dotyczące imprez turystycznych w Polsce są bezzwrotne. W przypadku nie pojawienia się Klienta w hotelu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

 • Możliwość zmiany nazwiska Klienta najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy za opłatą 50 zł/os.

 1. Biegun Północny i Antarktyda:

 • 25% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie do 121 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 • 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji poniżej 121 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

§ 8. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie  i otrzymać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, wszelkich informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać dodatkowe odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

§ 9. Realizacja umowy

 1. Organizator realizuje umowę zgodnie z programem Imprezy i z umówioną jakością i opisem świadczeń.

 2. Jeżeli w trakcie Imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w taki sposób, aby umożliwić mu usunięcie wady na miejscu.

 3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2, Klient może złożyć PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie żądania Klienta (art. 16b ust. 3 Ustawy). Reklamację należy składać korespondencyjnie na adres: PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. ul. Lubicz 3 lok. 212, 31-034 Kraków.

 4. PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy turystycznej do dwukrotności ceny Imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o., w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

 

Korzystając z usług świadczonych przez PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

AKTUALNOŚCI

Jeszcze zdążymy pozwiedzać świat

Dodano 06.04.2020 Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z treścią niniejszego wpisu.... ZOBACZ

Sprawdź jaka część świata już zobaczyłeś.

Dodano 09.01.2020 Czy chcecie sprawdzić ile krajów świata już zobaczyliście? ZOBACZ

Co nas czeka w pierwszych miesiącach Nowego Roku 2020?

Dodano 17.12.2019 Co nas czeka z początkiem nowego roku ? Do wyboru aż 11 programów... ZOBACZ

BON NA PODRÓŻ - idealny pomysł na prezent!

Dodano 10.12.2019 Szukasz pomysłu na prezent dla kogoś bliskiego? VOUCHER WAKACYJNY TO... ZOBACZ

NOWY PROGRAM! USA

Dodano 14.11.2019 Już w sprzedaży nowy program USA - wschód i południe z rejsem na wyspy... ZOBACZ

Zobacz najnowsze audycje

Dodano 04.11.2019 Jacek Torbicz w audycji Radia Kraków PALCEM PO MAPIE opowiada o ... kliknij... ZOBACZ

WIETNAM - KAMBODŻA - LAOS - Zapraszamy do obejrzenia filmu z wyprawy PRESTIGE TOURS

Dodano 30.10.2019 Zapraszamy na wyjazd już 15 lutego 2020! Mnóstwo wrażeń, bliskie... ZOBACZ

SINGLE BEZ DOPŁATY - zobacz jak z tego skorzystać

Dodano 25.10.2019 Jadąc w pojedynkę możesz dołączyć do większości naszych wyjazdów bez... ZOBACZ

USA ZACHÓD - CZAS START!

Dodano 25.10.2019 Zobaczcie naszą subiektywną listę najpiękniejszych miejsc, które zachód... ZOBACZ

ZAPRASZAMY

Dodano 17.10.2019 World Travel Show to największe Targi Turystyczne w Polsce. Jak co roku... ZOBACZ

ANTARKTYDA- 15 dni z polskim opiekunem

Dodano 17.10.2019 wyruszamy już 04 lutego 2020 ! Ostatnie miejsca czekają! Tym razem z... ZOBACZ

JUŻ W SPRZEDAŻY - WYJAZDY NA SEZON 2020/2021

Dodano 26.09.2019 Zachęcamy do rezerwacji najnowszych ofert na WYJAZDY W SEZONIE 2020/2021!... ZOBACZ

KENIA TANZANIA - zobacz film z wyprawy

Dodano 19.09.2019 Zapraszamy na najbliższe potwierdzone wyprawy w październiku oraz w... ZOBACZ

100% PEWNOŚCI NAJNIŻSZEJ CENY

Dodano 26.08.2019 Teraz dokonując rezerwacji otrzymujecie Państwo 100% PEWNOŚCI NAJNIŻSZEJ... ZOBACZ

ZATAŃCZ SAMBĘ NA KARNAWALE W RIO DE JANEIRO

Dodano 23.08.2019 Zostało tylko kilka ostatnich miejsc! Dołącz do oszałamiającej parady... ZOBACZ

PRESTIGE TOURS TOUROPERATOREM ROKU 2015

Dodano 22.08.2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż nasze biuro... ZOBACZ

NOWA, WYŻSZA GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA ROK 2019/2020

Dodano 16.08.2019 Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy nową gwarancję ubezpieczeniową... ZOBACZ

ARGENTYNA BRAZYLIA z Amazonią, Urugwajem i Paragwajem - 16 dni - wycieczka objazdowa

Dodano 01.07.2019 NOWY TERMIN 11 - 26 lipiec 2020 ! ZOBACZ

ARABIA SAUDYJSKA Z "SAUDYJSKĄ PETRĄ" - JUŻ DOSTĘPNA!

Dodano 28.06.2019 ZOBACZ

A może Wielkanoc 2020 na MADAGASKARZE

Dodano 27.06.2019 ZOBACZ

PITCAIRN

Dodano 27.03.2019 ZOBACZ

Arabia Saudyjska

Dodano 27.03.2019 ZOBACZ

Laureat nagrody Odys 2018

Dodano 07.03.2019 ZOBACZ

ALGIERIA - Wyprawa dla Przyjaciół Biura

Dodano 18.01.2019 ZOBACZ

Zapraszamy do krainy białych niedźwiedzi

Dodano 27.11.2018 ZOBACZ

PRZYJACIELE BIURA WRÓCILI Z TYBETU

Dodano 19.11.2018 ZOBACZ

NIECHLUBNY REKORD LOTNISKA W KATOWICACH - PYRZOWICACH

Dodano 18.10.2018 ZOBACZ

Nowy program NEPAL EVEREST BASE CAMP

Dodano 27.09.2018 ZOBACZ

W poszukiwaniu najlepszych ofert i najciekawszych miejsc w Azji wybraliśmy się właśnie na Targi Turystyczne do Malezji

Dodano 14.09.2018 ZOBACZ

Nowa wycieczka na krańce świata: WYSPY ZACHODNIEGO PACYFIKU Termin: 05.03.2019

Dodano 21.06.2018 ZOBACZ

Prestige Tours z nagrodą Małopolski Dąb!

Dodano 22.12.2016 Jest nam miło poinformować, że zostaliśmy wyróżnieni przez Związek... ZOBACZ

Róża Kolumba za najlepszy katalog premium "Najciekawsze Miejsca Świata 2016/17"

Dodano 29.04.2016 ZOBACZ

WYRÓŻNIENIE "ODYS 2015"

Dodano 12.01.2016 Jest nam miło poinformować, że zostaliśmy wyróżnieni przez Krakowską... ZOBACZ

Relacje z wycieczek

Z Tahiti na Bora Bora statkiem handlowym

... ZOBACZ

Turystyczny rejs na Półwysep Antarktyczny - Antarktyda oczami turysty

Nawet największa podróż musi się zacząć od pierwszego kroku.... ZOBACZ

Ayers Rock czyli Uluru

W ciągu ostatnich dwunastu lat miałem okazję być pod tym ogromnym... ZOBACZ

Targ Świetlistego Spokoju

- Czy chcesz ze mną zjeść potrawę o nazwie trzy krzyki myszy? - pyta... ZOBACZ

Luang Prabang - Laotańskie klimaty

Stoimy na szczycie wzgórza Phousi, które wyrasta w środku... ZOBACZ

KOLONIALNA FRANCJA

Wraz z udoskonaleniem nawigacji i żeglugi, w XV w. w morze wyruszyły... ZOBACZ

Goa - portugalskie klimaty w Indiach

Plaże na Goa mają piasek tak drobny, że pod stopami wydaje on odgłos... ZOBACZ

RAFTING NA ZAMBEZI

Angielski termin „rafting” na stale zagościł w naszym... ZOBACZ

Mekong i azjatycki kochanek

Miałam marzenie, aby jak francuska pisarka Marguerite Duras popłynąć... ZOBACZ

San Salvador – Dusza Brazylii

Podobno miasto San Salvador ma brazylijską duszę, której w... ZOBACZ

Manaus - amazońskie eldorado

Dla kogoś, kto wyobrażał sobie Amazonkę jako po prostu dużą rzekę,... ZOBACZ

Bhutan - Nowe puka do bram Kraju Smoka

Na przejściu granicznym między Bhutanem a Indiami, w miejscowości... ZOBACZ

Atacama - Wrota piekieł

San Pedro de Atacama. Jedno z najgorętszych miejsc na ziemi. Wyobrażam... ZOBACZ

Obrazki z Masai Mara

Obserwując z auta oddaloną zaledwie o parę metrów rodzinę... ZOBACZ

Madagaskar - pod osłoną nieba

Poruszanie się po Madagaskarze nie jest łatwe, ale wysiłek włożony w... ZOBACZ

Indie, Indie...

Truizmem jest pisać, że Indie to kraj kontrastów. Jednak tak jak... ZOBACZ

Podróże z plecakiem przez dziką Papuę-Nową Gwineę

Papua Nowa Gwinea rzuca podróżnikowi wiele wyzwań. Nie jest to kraj... ZOBACZ

Grillowanie na biegunie

Co jedliście, Panowie, dzień przed zdobyciem bieguna? M.Ch:... ZOBACZ

MEKSYK - PIELGRZYMKA DO STÓP MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE z wypoczynkiem w ACAPULCO - 12 dni

ZOBACZ

MEKSYK - PIELGRZYMKA DO STÓP MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE z wypoczynkiem na RIVIERA MAYA - 13 dni

ZOBACZ

MEKSYK - PIELGRZYMKA DO STÓP MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE z wypoczynkiem na RIVIERA MAYA - 16 dni

ZOBACZ

SHWEDAGON PAYA

ZOBACZ

WODOSPADY IGUAZU

Uznane 11.11.2011 za jeden z siedmiu cudów natury majestatyczne wodospady... ZOBACZ

Pocztówka z Galapagos

Uff, znów jesteśmy w domu. Zmęczeni, rzucamy bagaże, myślimy o... ZOBACZ

Tonące wyspy

Dopiero pod koniec ubiegłego wieku wiadomość o małym, niepodległym od... ZOBACZ

Moje goryle

Na każdym postoju czy noclegu rozmowy z przygodnymi nieznajomymi... ZOBACZ

Zmartwychwstanie w Salwadorze

Do Suchitoto – niewielkiego kolonialnego miasteczka, o którym... ZOBACZ

HUAORANI. Świat w odwrocie

Z Quito przylecieliśmy do położonej nad rzeką Napo, w sercu ekwadorskiej... ZOBACZ

Vilcabamba trzydzieści lat później

Vilcabamba to ostatnia stolica Inków, skąd w latach 1536–1572... ZOBACZ

U stóp himalajskich ośmiotysięczników

Himalaje można przemierzać także w pojedynkę, bez jazgotu tragarzy,... ZOBACZ

Piechotą na Machu Picchu

Znane są dwa sposoby dotarcia do ukrytego w Andach inkaskiego miasta... ZOBACZ

„Te, co skaczą i fruwają”, czyli niebezpieczne zwierzęta w podróży

         To nie będzie artykuł o... ZOBACZ

Hipotermia – nie tylko dla polarników

Hipotermia, czyli uogólnione wychłodzenie organizmu przytrafić się... ZOBACZ

MALARIA - fakty i mity

Malaria wciąż zbiera swoje żniwo, również wśród polskich... ZOBACZ

Bądź mądry przed szkodą, czyli przygotowanie zdrowotne do podróży

Nowa, śmiertelna choroba wirusowa na południu Afryki, epidemia... ZOBACZ

CHILE - ARGENTYNA - URUGWAJ

ZOBACZ