Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Wakacje w Portugalii: wycieczki objaz­dowe „tam, gdzie zie­mia się koń­czy, a ocean zaczyna”

Główne atrakcje

  • Lizbona – zachwyca ulicz­kami, w któ­rych czas się zatrzy­mał
  • Sin­tra – urze­ka­jące baj­kowe pałace
  • Park Mon­ser­rate
  • „Por­tu­gal­ski Stonehenge”
  • Cabo da Roca – por­tu­gal­ski „koniec świata”
  • Óbi­dos i twier­dza zali­czana do Sied­miu Cudów Por­tu­ga­lii
  • Azory – kąpiel w gorą­cych źró­dłach i obiad goto­wany na gej­ze­rach
  • Jedyna na tej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej plan­ta­cja her­baty
  • Ave­iro„por­tu­gal­ska Wene­cja”