Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Rejs Antark­tyda – w kra­inie pin­gwi­nów i lodow­ców

Główne atrakcje

  • Dotar­cie do naj­pięk­niej­szej czę­ści Pół­wy­spu Antark­tycz­nego
  • Liczne zej­ścia na wła­ściwy ląd Antark­tydy
  • Lądo­wa­nie na Sze­tlan­dach Połu­dnio­wych
  • Kolo­nie pin­gwi­nów i inne spo­tka­nia z fauną Antark­tydy
  • Zwie­dza­nie sta­cji antark­tycz­nej
  • Zie­mia Ogni­sta (Ushu­aia)
  • Boskie Buenos Aires