Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Wycieczka Wschodnia Kanada | St. Pierre i Miquelon
Nowość! .

Pół­nocno-wschod­nie krańce kon­ty­nentu ame­ry­kań­skiego dają moż­li­wość obco­wa­nia z surową przy­rodą, wiel­kimi prze­strze­niami, spa­ce­rów nad oce­anem i rze­kami. Zoba­czymy tu naj­więk­sze na świe­cie pływy oce­aniczne, mnó­stwo pta­ków i pięk­nych w swo­jej gro­zie kra­jo­bra­zów. Oczy­wi­ście zatrzy­mamy się też w cie­ka­wych i zróż­ni­co­wa­nych mia­stach – Toronto i Quebec City wydają się tak odmienne, że aż trudno uwie­rzyć, że leżą w jed­nym kraju. Wisienką na tor­cie i gratką dla kolek­cjo­ne­rów kra­jów i tery­to­riów zależ­nych jest wycieczka do Saint Pierre i Miqu­elon, czyli fran­cu­skiej posia­dło­ści w Ame­ryce. Prze­ko­namy się przy oka­zji, że to jest cie­kawe miej­sce. Dobra wia­do­mość dla osób źle zno­szą­cych upały – w tej czę­ści Kanady raczej nam one nie grożą.

Na miej­scu poru­szamy się wygod­nymi pocią­gami, busami, a także samo­lo­tami – Kanada to ogromny kraj, drugi na świe­cie pod wzglę­dem powierzchni i poczu­jemy to, choć zwie­dzamy tylko jej wyci­nek. Dobre warunki noc­le­gowe i brak for­sow­nych wycie­czek pie­szych czy­nią tę wycieczkę łatwą i dostępną dla każ­dego.

Szczegóły oferty: Wycieczki Wschodnia Kanada | St. Pierre i Miquelon