Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Pragniemy poinformować, że wszystkie polisy turystyczne UNIQA (KL) chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, pokrywamy koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży.

By otrzymać pomoc bezgotówkową należy skontaktować się najpierw z centrum alarmowym UNIQA. Zostanie wskazana wtedy placówka medyczna, gdzie zostanie udzielona pomoc i ewentualnie podjęte dalsze kroki, jeśli lekarz prowadzący stwierdzi, że konieczna jest dalsza diagnostyka ze względu na występujące objawy. W przypadku budzącym podejrzenie, lekarz na miejscu decyduje o dalszym postępowaniu, na przykład o natychmiastowym transporcie do wytypowanego oddziału zakaźnego. Przy czym podkreślamy, że zawsze będzie się przede wszystkim kierować instrukcjami wydanymi przez lokalne władze i ich rządy. Ewentualna repatriacja ubezpieczonego ze względów medycznych będzie możliwa po całkowitym wyleczeniu i przejściu kwarantanny, zgodnie z aktualnymi zaleceniami służb medyczno-sanitarnych danego kraju.

Ubezpieczenie kosztów leczenia – wszystkie polisy turystyczne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A zawierające ryzyko kosztów leczenia (KL) niezmiennie chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży. PANDEMIA I EPIDEMIA są włączone w zakres ochrony ubezpieczeniowej bez dodatkowej zwyżki składki.

 Ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży – chroni Ubezpieczonych w przypadku rezygnacji lub przerwania podróży na skutek nagłego zachorowania spowodowanego zarażeniem się wirusem COVID-19. Ubezpieczenie nie wymaga wykupienia dodatkowej zwyżki składki. Zarażenie się wirusem COVID-19 traktowane jest jak każde inne nagłe zachorowanie.

Przedstawiamy też najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi z zakresu ubezpieczenia w kontekście pandemii Covid-19

W zakresie ubezpieczeń podroży UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A traktuje zdiagnozowanie Covid-19 jako nagłe zachorowanie.


1.    Czy jeśli w dniu wyjazdu będę objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u mnie Covid-19 mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z podróży?

TAK – Zdiagnozowanie Covid-19 traktujemy jak nagłe zachorowanie ubezpieczonego

2.    Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?

TAK - Zdiagnozowanie Covid-19 nastąpiło u osoby bliskiej, a zgodnie z OWU taka sytuacja jest objęta ochroną

3.    Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a) kwarantanną ale bez zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?

NIE – ze względu na to, że nie miała miejsca diagnoza Covid-19 (czyli nie miało miejsca nagłe zachorowanie)

4.    Czy jeśli przed wejściem na pokład samolotu okaże się, że mam wysoką temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do samolotu to czy mogę ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów?

NIE - powodem rezygnacji może być nagłe zachorowanie potwierdzone dokumentacją medyczną – sama podwyższona temperatura nie jest powodem do uzyskania odszkodowania (zwrotu poniesionych kosztów). Jeżeli Ubezpieczony zachoruje przed wylotem na COVID-19 i zostanie to potwierdzone diagnozą medyczną - to takie zdarzenie jest nagłym zachorowaniem i jest objęte ubezpieczeniem.

5.    Czy jeśli przed opuszczeniem lotniska w miejscu docelowym okaże się, że mam wysoką temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do kraju docelowego to czy mogę ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów w ramach ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji?

NIE – tutaj nie mamy do czynienia z rezygnacją z podróży tylko z przerwaniem podróży.

6.    Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski zdiagnozowano u mnie Covid-19 i zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i posiadam stosowny dokument zawierający datę objęcia kwarantanną podczas której przypada wyjazd - czy w takiej sytuacji otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?

TAK – mamy tu przypadek stwierdzonego nagłego zachorowania, potwierdzone badaniami.
 

7.    Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i posiadam stosowny dokument zawierający datę objęcia kwarantanną podczas której przypada wyjazd ale nie zdiagnozowano u mnie Covid-19 - czy w takiej sytuacji otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?

NIE – brak tutaj stwierdzonego nagłego zachorowania, potwierdzonego badaniami.

8.    Jeśli podczas pobytu za granicą zostanie u mnie zdiagnozowany Covid-19 i będzie konieczność pobytu na kwarantannie i późniejszy niż przewidywany powrót do kraju to jakich świadczeń mogę się spodziewać?

Jeżeli jest zachorowanie za granicą i potwierdzenie COVID-19, UNIQA pokrywa koszty leczenia, powrót do RP i kwarantannę do 7 dni.

9.    Jeśli podczas pobytu za granicą zostanę poddany(a) kwarantannie choć nie zdiagnozowano u mnie Covid-19 co spowoduje późniejszy niż przewidywany powrót do kraju, to jakich świadczeń mogę się spodziewać?

Jeśli jest konieczność odbycia kwarantanny poza granicami RP pomimo braku diagnozy Covid-19, UNIQA nie pokrywa kosztów późniejszego powrotu i pobytu na kwarantannie;

Co do samej kwarantanny:

Kwarantanna rozumiana jako odosobnienie osoby zdrowej, która mogła być narażona na zarażenie

- brak zdarzenia ubezpieczeniowego (czyli nagłego zachorowania) a zatem świadczenia nie przysługują

Kwarantanna rozumiana jako izolacja po zachorowaniu

-    było zdarzenie ubezpieczeniowe (nagłe zachorowanie), więc UNIQA świadczy pomoc zgodnie z OWU/SWU. W takiej sytuacji stosowane są dwie procedury:

-    jeśli izolacja jest częścią procedur medycznych, np. ubezpieczony teoretycznie już nie ma objawów chorobowych, ale jest zatrzymywany w szpitalu do finalnego potwierdzenia wyzdrowienia, codziennie jest badany i monitorowany, to UNIQA traktuje to jako Koszty Leczenia i pokrywa je zgodnie z zakresem polisy;

-    jeśli izolacja jest zalecona niezależnie od placówki medycznej /administracyjnie to UNIQApomaga pod warunkiem, że OWU/SWU przewiduje świadczenie związane z rekonwalescencją / przedłużonym pobytem Ubezpieczonego za granicą. UNIQA świadczy pomoc y do limitów zgodnie z OWU.